Algemene leveringsvoorwaarden 

Artikel 1 Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder PMO: De onderneming Paard Mens Onderwijs. De algemene leveringsvoorwaarden van PMO zijn ook van toepassing op Paard & Ruiter Instructieweken en GroeiTeam.
Opdrachtgever: De onderneming, persoon of de instelling, waarmee PMO een overeenkomst is aangegaan in verband met een Contractactiviteit, waaronder begrepen een overeenkomst tot deelname aan een Contractactiviteit, dan wel in verband met een overeenkomst tot koop.
Cursist: de natuurlijke persoon die een cursus/training van PMO volgt.
Overeenkomst(en): Iedere door PMO met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Contractactiviteit: Een door PMO georganiseerde praktijktraining, opleiding, workshop, cursus, congres, studiedag of soortgelijke activiteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een “Open” en een “Gesloten” Contract activiteit.
Open Contractactiviteit: Een Contractactiviteit waaraan een ieder kan deelnemen, of waarvan een ieder gebruik kan maken die voldoet aan de door PMO gestelde toelatingscriteria.
Gesloten Contractactiviteit: Een Contractactiviteit die exclusief wordt georganiseerd voor meerdere medewerkers van eenzelfde organisatie of instelling, waarbij het programma in overleg met de instelling of organisatie wordt samengesteld.
Werkruimte: De locatie waar de Contractactiviteit plaatsvindt.
Apparatuur: Alle apparaten, machines en installaties, inclusief de zogenaamde randapparatuur, alsmede de daartoe behorende onderdelen, welke door PMO in het kader van een Contractactiviteit worden gebruikt.
Hulpmiddelen: Alle door PMO bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte (audio)visuele hulpmiddelen.
Materialen: Alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie en werkinstructies, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door PMO worden gebruikt, dan wel aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PMO en op alle Overeenkomsten, alsmede op alle overige verhoudingen tussen PMO en een Opdrachtgever en maken mitsdien deel uit van alle Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Alle aanbiedingen van PMO zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod   uitdrukkelijk anders is aangegeven en voor zover er door PMO niet reeds kosten ter voorbereiding van een contractactiviteit zijn gemaakt.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PMO en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Indien de Overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze pas tot stand door een schriftelijke (opdracht)bevestiging van PMO.
3.2 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de door PMO in te roepen ontbindende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is, zulks uitsluitend ter beoordeling van PMO.
3.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van PMO binden PMO niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Bij een overeenkomst tot koop is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien er sprake is van een fatale leveringstermijn dient de Opdrachtgever bij niet-tijdige aflevering PMO schriftelijk in gebreke te stellen.Het is PMO toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PMO bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle door PMO opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.2 Naast de in artikel 4.1 bedoelde opgegeven prijzen kan in bepaalde gevallen aan de deelnemers aan een Contractactiviteit een eigen bijdrage worden gevraagd. Indien dit het geval is, zal dit tijdig aan de Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien bij een Contractactiviteit sprake is van logies, wordt bij de berekening van de logieskosten uitgegaan van het hoogste aantal deelnemers dat op enig moment door de Opdrachtgever aan PMO is doorgegeven.
4.3 PMO is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor een Contractactiviteit die volgens de Overeenkomst zal plaatsvinden na een op de prijsopgave vermelde datum. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door PMO aangekondigde aanpassing van de prijzen, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien de prijswijziging een gevolg is van de aanpassing van de prijs aan een wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI).
4.4 Indien PMO bij koop met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is PMO niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. PMO mag na de einddatum van de termijn waarvoor de prijsopgave is opgesteld de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling

5.1 Alle door PMO verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
5.2 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de  overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening van het verschuldigde bedrag. Inclusief e 50,- administratiekosten.
5.3 De betaling voor alle door PMO uitgevoerde activiteiten dient voor aanvang van de contractactiviteit te zijn voldaan.
5.4 Bij een open contractactiviteit geschiedt betaling per eenmalige automatische incasso.
5.5 Indien bij een open contractactiviteit niet per automatische incasso wordt betaald, wordt het factuurbedrag verhoogd met een bedrag van e 50,00 administratiekosten.
5.6 Indien bij automatische incasso na 2 pogingen de betaling niet wordt voldaan, wordt vanaf de 3e poging e 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.
5.7 Indien de Opdrachtgever na een ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Indien de vordering uit handen wordt gegeven is de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag en de in artikel 5.2 genoemde wettelijke rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van de door PMO gemaakte buitengerechtelijke kosten, die worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.8 De door PMO verkochte zaken blijven het eigendom van PMO totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met PMO gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door PMO verkochte zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verhuren, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
5.9 Indien een Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is PMO gerechtigd verkochte en afgeleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, bij de Opdrachtgever (of bij derden die zaken voor Opdrachtgever houden) weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag. De Opdrachtgever verplicht zich volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PMO ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk in de normale uitoefening van haar bedrijf belemmert.

Artikel 6 Wijzigingen samenstelling Contractactiviteit

6.1 PMO bepaalt de aard, inhoud en vorm van de Contractactiviteit. Indien er sprake is van een Gesloten Contractactiviteit vindt er met betrekking tot de aard, inhoud en samenstelling van de Contractactiviteit overleg met de Opdrachtgever plaats, doch dit laat onverlet dat de vakinhoudelijke eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de Gesloten Contractactiviteit bij PMO blijft berusten.
6.2 De Contractactiviteit wordt zoveel mogelijk verzorgd zoals omschreven in de Materialen en andere publicaties met betrekking tot de Contractactiviteit. PMO behoudt zich het recht voor te allen tijde de duur en samenstelling van de Contractactiviteit en de Materialen te wijzigen, zonder dat dit leidt tot een fundamentele wijziging van de Contractactiviteit.

Artikel 7 Aanvullende regels met betrekking tot Open Contractactiviteiten

7.1 PMO kondigt haar Open Contractactiviteiten onder meer aan in haar eigen publicaties, tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten. PMO behoudt zich het recht voor de indeling van de Open Contractactiviteiten voor wat betreft prijs, data, tijd en plaats te wijzigen.
7.2 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde Open Contractactiviteit behoudt PMO zich het recht voor om deze Contractactiviteit te annuleren, waarbij restitutie van het reeds betaalde deelnemersgeld voor de Contractactiviteit zal plaatsvinden. De Opdrachtgever heeft evenwel ook de mogelijkheid het reeds betaalde deelnemersgeld te gebruiken voor de eerstvolgende gelijksoortige Contractactiviteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3 Indien PMO de geplande aanvangsdatum van de Open Contractactiviteit wijzigt, heeft de Opdrachtgever het recht de inschrijving te annuleren, met dien verstande dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde aanvangsdatum door PMO moet zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht tot annulering vervalt en een bedrag van e 50,00 aan annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

Artikel 8 Duurovereenkomsten

8.1 Indien PMO met de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat inzake het door PMO periodiek of anderszins regelmatig verrichten van diensten, dan geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij ontbreken van een zodanige periode voor een periode van één jaar.
8.2 Een overeenkomst zoals in artikel 8.1 vermeld, wordt na het verstrijken van de overeengekomen termijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, tenzij één der partijen voor het verstrijken van de overeengekomen schriftelijke termijn te kennen heeft gegeven geen prijs te stellen op verlenging. Een overeenkomst die stilzwijgend is verlengd, kan door partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk worden beëindigd.

Artikel 9 Verplichtingen van de Opdrachtgever

9.1 De Opdrachtgever zal alle mogelijke medewerking verlenen aan een goede uitvoering van de Overeenkomst en is verplicht zich te gedragen naar de regels en aanwijzingen zoals deze door PMO worden kenbaar gemaakt.
9.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van PMO, die door de Opdrachtgever is toegebracht.

Artikel 10 Vooropleiding

PMO behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever of cursist aan deelname van een Contractactiviteit uit te sluiten, indien deze niet beschikt over de vereiste vooropleiding.

Artikel 11 Werkruimten/ Hulpmiddelen

11.1 Indien er een Open Contractactiviteit wordt verzorgd, draagt PMO zorg voor de aanwezigheid van de voor de Contractactiviteit benodigde Hulpmiddelen en Werkruimten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.2 Indien er een Gesloten Contractactiviteit wordt verzorgd dient PMO de Opdrachtgever de voor de Contractactiviteit benodigde Hulpmiddelen en Werkruimten ter beschikking te stellen, tenzij de Gesloten Contractactiviteit niet op een vestiging van PMO plaatsvindt.
11.3 Indien de Opdrachtgever de Werkruimte voor de Contractactiviteit ter beschikking stelt, is PMO gerechtigd deze Werkruimte op de dag c.q. dagen dat de Contractactiviteit plaatsvindt te allen tijde te betreden, met inachtneming van de bepalingen van de Opdrachtgever. De Werkruimte dient afsluitbaar te zijn. Indien nodig in verband met voorbereidingswerkzaamheden zal aan PMO eveneens voor aanvang van een Contractactiviteit toegang worden verschaft tot de Werkruimte van de Opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever de Werkruimte ter beschikking stelt, zal deze in overleg met PMO ten behoeve van het personeel van PMO dat de Contractactiviteit verzorgt voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
11.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door PMO ter beschikking gestelde Hulpmiddelen en Werkruimten zonder nadrukkelijke toestemming van PMO te gebruiken c.q. te betreden. Indien de Opdrachtgever in strijd met deze bepaling gebruik maakt van bedoelde Hulpmiddelen en Werkruimten, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en/of indirecte schade.
11.6 Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst hulpmiddelen, materialen en/of apparatuur meeneemt naar PMO, zal deze laatste zorg dragen voor een voldoende afsluitbare ruimte waarin voornoemde zaken kunnen worden opgeborgen. Voor eventuele schade aan deze zaken aanvaardt PMO geen aansprakelijkheid, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PMO.

Artikel 12 Annulering voorwaarden

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Indien een Opdrachtgever een opdracht annuleert is hij, naast e 50,00 administratiekosten, de navolgende vergoeding verschuldigd:

  • Er geldt voor de opdrachtgever (deelnemer) een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving van deelname. Opzeggen binnen deze termijn is geheel kosteloos.
  • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% van het offertebedrag verschuldigd.
  • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75% van het offertebedrag verschuldigd.
  • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 100% van het offertebedrag verschuldigd.

Artikel 13 Aankondiging / vervanging

In geval door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, een docent een bepaalde bijeenkomst in het kader van een Contractactiviteit niet kan verzorgen, zal door PMO zo mogelijk voor vervanging zorg gedragen. Indien er geen vervanging geregeld kan worden, heeft PMO het recht om in overleg met de Opdrachtgever de betreffende bijeenkomst naar een andere datum te verplaatsen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 PMO neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht.
14.2 PMO is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van PMO, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid, of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin van het woord, waarvan PMO zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
14.3 De aansprakelijkheid van PMO uit hoofde van de Overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst.
14.4 De aansprakelijkheid van PMO voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.
14.5 Voor zover van toepassing op de te verkopen zaken geeft PMO zelf nimmer garantie doch verplicht PMO zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits uiteraard volledige koopsom door de Opdrachtgever zal zijn betaald.
14.6 Vanaf het moment dat verkochte goederen, voor aflevering of ter afhaling gereed staan, staan en reizen zij voor het risico van de Opdrachtgever. PMO behoudt zich het recht voor de gereedstaande zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.
14.7 De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of daarna, zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
14.8 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan PMO te melden. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever na ontdekking, doch binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan PMO. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
14.9 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PMO worden geretourneerd.

Artikel 15 Overmacht

15.1 PMO is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van de leveranciers van Materialen van PMO.
15.2 Tijdens overmacht worden levering- en andere verplichtingen van PMO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PMO niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.3 Indien PMO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, of indien het handelen van de Opdrachtgever dan wel van personen die namens de opdrachtgever deelnemen aan een Contractactiviteit daartoe aanleiding geeft, is PMO gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
16.2 Naast het bepaalde in artikel 16.1 heeft PMO het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien zij surseance van betaling heeft verkregen, het bedrijf in liquidatie is getreden, of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen. In al de in dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen die PMO op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
16.3 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke dag dat de goederen bij Opdrachtgever verbleven. Indien PMO aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17 Geheimhouding

Zowel PMO als Opdrachtgever zullen al die maatregelen treffen die nodig zijn om de geheimhouding te verzekeren van alle over en weer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen dergelijke informatie niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

18.1 Alle door PMO krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever/cursist geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc. blijven eigendom van PMO totdat alle bedragen die opdrachtgever/cursist verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan PMO heeft voldaan.
18.2 De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever/cursist, indien alle door PMO aan de opdrachtgever/cursist uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever/cursist wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor PMO te houden of te hebben gehouden.
18.3 Opdrachtgever/cursist zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever/cursist PMO hiervan terstond op de hoogte te stellen. De opdrachtgever/cursist dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de opdrachtgever/cursist verleende surséance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever/cursist onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van PMO.
18.4 Indien er gerede twijfel bij PMO bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever/cursist, is PMO bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever/cursist zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De opdrachtgever/cursist is aansprakelijk voor de door PMO, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, lesmateriaal, documentatie of (digitale) materialen komen uitsluitend toe aan PMO. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever/ cursist zich het lesmateriaal, documentatie, of materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMO.
19.2 Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of (digitale) materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMO. Het is opdrachtgever/cursist niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van PMO te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
19.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel is opdrachtgever/cursist een boete verschuldigd van e 5.000,00 of mindert het recht van PMO om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 20 Reclame

20.1 De Opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de Overeenkomst het resultaat te beoordelen en bij aanwezigheid van gebreken, daaronder in ieder geval verstaan een verkeerde interpretatie van behoeften en/of wensen, PMO daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
20.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag waarop zij bekend is geworden met de gebreken PMO heeft gewezen op deze gebreken, wordt de Opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijze waarop de Overeenkomst is uitgevoerd en het resultaat van de Overeenkomst en vervalt ieder recht op reclame.
20.3 In geval van reclame dient PMO in staat te worden gesteld deze te controleren. Indien PMO het gebrek, waarop de reclame betrekking heeft, erkent, zal daaromtrent een door beide partijen te ondertekenen schriftelijke verklaring worden opgesteld, waarin de afhandeling van de reclame wordt vastgelegd.

Artikel 21 Wet persoonsregistratie

PMO zal gegevens van opdrachtgever/cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. De opdrachtgever/cursist is verplicht aan PMO, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. PMO zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet persoonsregistratie in acht nemen.

Artikel 22 Wijziging Algemene voorwaarden

PMO is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de Opdrachtgever ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 23 Aanvullende overeenkomsten

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen PMO en de Opdrachtgever.

Artikel 24 Beroep op Algemene voorwaarden

Naast PMO kunnen alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst PMO en de Opdrachtgever door PMO zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

25.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2 Een geschil dat tussen PMO en een Opdrachtgever mocht ontstaan en dat tot de competentie van de arrondissementsrechtbank behoort, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Menu