Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder PMO: De onderneming Paard Mens
Onderwijs. De algemene leveringsvoorwaarden van PMO zijn ook van toepassing voor Mennen
voor Mensen.
Opdrachtgever: De onderneming, persoon of de instelling, waarmee PMO een overeenkomst is
aangegaan in verband met een Contractactiviteit, waaronder begrepen een overeenkomst tot
deelname aan een Contractactiviteit, dan wel in verband met een overeenkomst tot koop.
Cursist: de natuurlijke persoon die een cursus/training van PMO volgt.
Overeenkomst(en): Iedere door PMO met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
Contractactiviteit: Een door PMO georganiseerde praktijktraining, opleiding, workshop, cursus,
congres, studiedag of soortgelijke activiteit, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een “Open”
en een “Gesloten” Contract activiteit.
Open Contractactiviteit: Een Contractactiviteit waaraan een ieder kan deelnemen, of waarvan een
ieder gebruik kan maken die voldoet aan de door PMO gestelde toelatingscriteria.
Gesloten Contractactiviteit: Een Contractactiviteit die exclusief wordt georganiseerd voor meerdere
medewerkers van eenzelfde organisatie of instelling, waarbij het programma in overleg met de
instelling of organisatie wordt samengesteld.
Werkruimte: De locatie waar de Contractactiviteit plaatsvindt.
Apparatuur: Alle apparaten, machines en installaties, inclusief de zogenaamde randapparatuur,
alsmede de daartoe behorende onderdelen, welke door PMO in het kader van een Contractactiviteit
worden gebruikt.
Hulpmiddelen: Alle door PMO bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte (audio)visuele
hulpmiddelen.
Materialen: Alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie en werkinstructies,
die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door PMO worden gebruikt, dan wel aan de
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PMO en op alle Overeenkomsten,
alsmede op alle overige verhoudingen tussen PMO en een Opdrachtgever en maken
mitsdien deel uit van alle Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Alle aanbiedingen van PMO zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven
en voor zover er door PMO niet reeds kosten ter voorbereiding van een contractactiviteit
zijn gemaakt.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen PMO
en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Indien de Overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze pas tot stand door een
schriftelijke (opdracht)bevestiging van PMO.
3.2 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de door PMO in te roepen ontbindende voorwaarde
dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is, zulks uitsluitend ter beoordeling
van PMO.
3.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van PMO binden PMO niet dan
nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Bij een overeenkomst tot koop is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Indien er sprake is van een fatale leveringstermijn dient
de Opdrachtgever bij niet-tijdige aflevering PMO schriftelijk in gebreke te stellen.Het is PMO
toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PMO bevoegd elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle door PMO opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.2 Naast de in artikel 4.1 bedoelde opgegeven prijzen kan in bepaalde gevallen aan de deelnemers
aan een Contractactiviteit een eigen bijdrage worden gevraagd. Indien dit het geval is, zal
dit tijdig aan de Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien bij een Contractactiviteit sprake
is van logies, wordt bij de berekening van de logieskosten uitgegaan van het hoogste aantal
deelnemers dat op enig moment door de Opdrachtgever aan PMO is doorgegeven.
4.3 PMO is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor een Contractactiviteit die volgens de
Overeenkomst zal plaatsvinden na een op de prijsopgave vermelde datum. Indien Opdrachtgever
niet akkoord wenst te gaan met een door PMO aangekondigde aanpassing van de prijzen,
is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de Overeenkomst
schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou
treden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen indien de prijswijziging
een gevolg is van de aanpassing van de prijs aan een wijziging van het maandprijsindexcijfer
volgens de consumentenprijsindex (CPI).
4.4 Indien PMO bij koop met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is PMO niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs. PMO mag na de einddatum van de termijn waarvoor de
prijsopgave is opgesteld de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende
prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de Opdrachtgever
het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling
5.1 Alle door PMO verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig
de op de factuur vermelde betalingscondities.
5.2 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, is de Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande
bedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de
dag der algehele voldoening van het verschuldigde bedrag. Inclusief e 50,- administratiekosten.
5.3 De betaling voor alle door PMO uitgevoerde activiteiten dient voor aanvang van de contractactiviteit
te zijn voldaan.
5.4 Bij een open contractactiviteit geschiedt betaling per eenmalige automatische incasso.
5.5 Indien bij een open contractactiviteit niet per automatische incasso wordt betaald, wordt het
factuurbedrag verhoogd met een bedrag van e 50,00 administratiekosten.
5.6 Indien bij automatische incasso na 2 pogingen de betaling niet wordt voldaan, wordt vanaf de
3e poging e 50,00 administratiekosten in rekening gebracht.
5.7 Indien de Opdrachtgever na een ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
de vordering uit handen worden gegeven. Indien de vordering uit handen wordt gegeven is de
Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag en de in artikel 5.2 genoemde wettelijke
rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van de door PMO gemaakte buitengerechtelijke
kosten, die worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten.
5.8 De door PMO verkochte zaken blijven het eigendom van PMO totdat de Opdrachtgever alle
navolgende verplichtingen uit alle met PMO gesloten overeenkomsten is nagekomen. Door
PMO verkochte zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader
van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Opdrachtgever is niet bevoegd de
zaken te verhuren, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
5.9 Indien een Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat
dat hij zulks niet zal doen, is PMO gerechtigd verkochte en afgeleverde zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust, bij de Opdrachtgever (of bij derden die zaken voor Opdrachtgever
houden) weg te halen of weg te doen halen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle
medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde
bedrag. De Opdrachtgever verplicht zich volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke
maatregelen die PMO ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak
wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk in de normale uitoefening van haar bedrijf
belemmert.

Artikel 6 Wijzigingen samenstelling Contractactiviteit
6.1 PMO bepaalt de aard, inhoud en vorm van de Contractactiviteit. Indien er sprake is van een
Gesloten Contractactiviteit vindt er met betrekking tot de aard, inhoud en samenstelling van de
Contractactiviteit overleg met de Opdrachtgever plaats, doch dit laat onverlet dat de vakinhoudelijke
eindverantwoordelijkheid met betrekking tot de Gesloten Contractactiviteit bij PMO blijft
berusten.
6.2 De Contractactiviteit wordt zoveel mogelijk verzorgd zoals omschreven in de Materialen en
andere publicaties met betrekking tot de Contractactiviteit. PMO behoudt zich het recht voor
te allen tijde de duur en samenstelling van de Contractactiviteit en de Materialen te wijzigen,
zonder dat dit leidt tot een fundamentele wijziging van de Contractactiviteit.

Artikel 7 Aanvullende regels met betrekking tot Open Contractactiviteiten
7.1 PMO kondigt haar Open Contractactiviteiten onder meer aan in haar eigen publicaties,
tijdschriften, brochures en folders en via advertenties of persberichten. PMO behoudt zich het
recht voor de indeling van de Open Contractactiviteiten voor wat betreft prijs, data, tijd en plaats
te wijzigen.
7.2 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde Open Contractactiviteit behoudt PMO zich
het recht voor om deze Contractactiviteit te annuleren, waarbij restitutie van het reeds betaalde
deelnemersgeld voor de Contractactiviteit zal plaatsvinden. De Opdrachtgever heeft evenwel
ook de mogelijkheid het reeds betaalde deelnemersgeld te gebruiken voor de eerstvolgende
gelijksoortige Contractactiviteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden in dat geval aan
de Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3 Indien PMO de geplande aanvangsdatum van de Open Contractactiviteit wijzigt, heeft de
Opdrachtgever het recht de inschrijving te annuleren, met dien verstande dat de annulering
binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde aanvangsdatum door PMO moet zijn
ontvangen, bij gebreke waarvan het recht tot annulering vervalt en een bedrag van e 50,00 aan
annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

Artikel 8 Duurovereenkomsten
8.1 Indien PMO met de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat inzake het door PMO periodiek
of anderszins regelmatig verrichten van diensten, dan geldt een zodanige overeenkomst voor
een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij ontbreken van een zodanige periode voor een
periode van één jaar.
8.2 Een overeenkomst zoals in artikel 8.1 vermeld, wordt na het verstrijken van de overeengekomen
termijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit
zal zijn vereist, tenzij één der partijen voor het verstrijken van de overeengekomen schriftelijke
termijn te kennen heeft gegeven geen prijs te stellen op verlenging. Een overeenkomst die
stilzwijgend is verlengd, kan door partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden schriftelijk worden beëindigd.

Artikel 9 Verplichtingen van de Opdrachtgever
9.1 De Opdrachtgever zal alle mogelijke medewerking verlenen aan een goede uitvoering van de
Overeenkomst en is verplicht zich te gedragen naar de regels en aanwijzingen zoals deze door
PMO worden kenbaar gemaakt.
9.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van PMO, die door de
Opdrachtgever is toegebracht.

Artikel 10 Vooropleiding
PMO behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever of cursist aan deelname van een Contractactiviteit
uit te sluiten, indien deze niet beschikt over de vereiste vooropleiding.

Artikel 11 Werkruimten/ Hulpmiddelen
11.1 Indien er een Open Contractactiviteit wordt verzorgd, draagt PMO zorg voor de aanwezigheid
van de voor de Contractactiviteit benodigde Hulpmiddelen en Werkruimten, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
11.2 Indien er een Gesloten Contractactiviteit wordt verzorgd dient PMO de Opdrachtgever de voor
de Contractactiviteit benodigde Hulpmiddelen en Werkruimten ter beschikking te stellen, tenzij
de Gesloten Contractactiviteit niet op een vestiging van PMO plaatsvindt.
11.3 Indien de Opdrachtgever de Werkruimte voor de Contractactiviteit ter beschikking stelt, is
PMO gerechtigd deze Werkruimte op de dag c.q. dagen dat de Contractactiviteit plaatsvindt te
allen tijde te betreden, met inachtneming van de bepalingen van de Opdrachtgever. De Werkruimte
dient afsluitbaar te zijn. Indien nodig in verband met voorbereidingswerkzaamheden zal
aan PMO eveneens voor aanvang van een Contractactiviteit toegang worden verschaft tot de
Werkruimte van de Opdrachtgever.
11.4 Indien de Opdrachtgever de Werkruimte ter beschikking stelt, zal deze in overleg met PMO ten
behoeve van het personeel van PMO dat de Contractactiviteit verzorgt voldoende faciliteiten
ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.
11.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan door PMO ter beschikking gestelde Hulpmiddelen en
Werkruimten zonder nadrukkelijke toestemming van PMO te gebruiken c.q. te betreden. Indien
de Opdrachtgever in strijd met deze bepaling gebruik maakt van bedoelde Hulpmiddelen en
Werkruimten, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane
directe en/of indirecte schade.
11.6 Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst hulpmiddelen, materialen en/of
apparatuur meeneemt naar PMO, zal deze laatste zorg dragen voor een voldoende afsluitbare
ruimte waarin voornoemde zaken kunnen worden opgeborgen. Voor eventuele schade aan
deze zaken aanvaardt PMO geen aansprakelijkheid, tenzij de schade het gevolg is van opzet
of grove schuld van PMO.

Artikel 12 Annulering voorwaarden
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven. Indien een
Opdrachtgever een opdracht annuleert is hij, naast e 50,00 administratiekosten, de navolgende
vergoeding verschuldigd:
• Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 6 weken voor aanvang van de opdracht
kosteloos geschieden.
• Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50%
van het offertebedrag verschuldigd.
• Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 75%
van het offertebedrag verschuldigd.
• Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever
100% van het offertebedrag verschuldigd.

Artikel 13 Aankondiging / vervanging
In geval door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, een docent een bepaalde
bijeenkomst in het kader van een Contractactiviteit niet kan verzorgen, zal door PMO zo mogelijk
voor vervanging zorg gedragen. Indien er geen vervanging geregeld kan worden, heeft PMO het
recht om in overleg met de Opdrachtgever de betreffende bijeenkomst naar een andere datum te
verplaatsen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 PMO neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht.
14.2 PMO is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van PMO, niet aansprakelijk
voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid,
of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin van het woord, waarvan
PMO zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
14.3 De aansprakelijkheid van PMO uit hoofde van de Overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot
de factuurwaarde van de Overeenkomst.
14.4 De aansprakelijkheid van PMO voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.
14.5 Voor zover van toepassing op de te verkopen zaken geeft PMO zelf nimmer garantie doch
verplicht PMO zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits uiteraard volledige koopsom
door de Opdrachtgever zal zijn betaald.
14.6 Vanaf het moment dat verkochte goederen, voor aflevering of ter afhaling gereed staan,
staan en reizen zij voor het risico van de Opdrachtgever. PMO behoudt zich het recht voor de
gereedstaande zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.
14.7 De Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of daarna, zo spoedig mogelijk,
te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt.
14.8 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze
binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan PMO te melden. Niet zichtbare gebreken dient de
Opdrachtgever na ontdekking, doch binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan
PMO. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname
van gedane bestellingen bestaan.
14.9 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PMO worden geretourneerd.

Artikel 15 Overmacht
15.1 PMO is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer
verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van de leveranciers van Materialen van PMO.
15.2 Tijdens overmacht worden levering- en andere verplichtingen van PMO opgeschort. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PMO niet mogelijk
is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.3 Indien PMO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 Ontbinding
16.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit
de Overeenkomst, of indien het handelen van de Opdrachtgever dan wel van personen die
namens de opdrachtgever deelnemen aan een Contractactiviteit daartoe aanleiding geeft,
is PMO gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een
ingebrekestelling vereist is.
16.2 Naast het bepaalde in artikel 16.1 heeft PMO het recht de Overeenkomst te ontbinden indien
de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien zij surseance van betaling
heeft verkregen, het bedrijf in liquidatie is getreden, of door een derde c.q. derden is of wordt
overgenomen. In al de in dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen die PMO op de
Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
16.3 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd 15% van
het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen
ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke dag dat de goederen bij Opdrachtgever
verbleven. Indien PMO aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17 Geheimhouding
Zowel PMO als Opdrachtgever zullen al die maatregelen treffen die nodig zijn om de geheimhouding
te verzekeren van alle over en weer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen.
Partijen zullen dergelijke informatie niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18.1 Alle door PMO krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever/cursist geleverde zaken,
materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc. blijven eigendom van PMO totdat alle bedragen
die opdrachtgever/cursist verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te
leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan PMO heeft voldaan.
18.2 De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever/cursist,
indien alle door PMO aan de opdrachtgever/cursist uitgebrachte facturen zijn voldaan.
Opdrachtgever/cursist wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor PMO te
houden of te hebben gehouden.
18.3 Opdrachtgever/cursist zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop
enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever/cursist PMO
hiervan terstond op de hoogte te stellen. De opdrachtgever/cursist dient bij een eventueel beslag,
bij een ten aanzien van de opdrachtgever/cursist verleende surséance van betaling of bij
een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever/cursist onmiddellijk de beslagleggende
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van PMO.
18.4 Indien er gerede twijfel bij PMO bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever/cursist,
is PMO bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de overeenkomst
uit te stellen, totdat de opdrachtgever/cursist zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De
opdrachtgever/cursist is aansprakelijk voor de door PMO, door deze vertraagde aflevering, te
lijden schade.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
19.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede
soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen,
lesmateriaal, documentatie of (digitale) materialen komen uitsluitend toe aan PMO. Niets in
deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij
anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever/cursist
zich het lesmateriaal, documentatie, of materialen niet aan derden ter beschikking
te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMO.
19.2 Het lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of (digitale) materialen mogen niet worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMO. Het is
opdrachtgever/cursist niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht
van PMO te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
19.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel is opdrachtgever/cursist een boete verschuldigd van
e 5.000,00 of mindert het recht van PMO om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 20 Reclame
20.1 De Opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de Overeenkomst het resultaat
te beoordelen en bij aanwezigheid van gebreken, daaronder in ieder geval verstaan een
verkeerde interpretatie van behoeften en/of wensen, PMO daarvan terstond schriftelijk op de
hoogte te stellen.
20.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag waarop zij bekend is geworden
met de gebreken PMO heeft gewezen op deze gebreken, wordt de Opdrachtgever geacht
in te stemmen met de wijze waarop de Overeenkomst is uitgevoerd en het resultaat van de
Overeenkomst en vervalt ieder recht op reclame.
20.3 In geval van reclame dient PMO in staat te worden gesteld deze te controleren. Indien PMO
het gebrek, waarop de reclame betrekking heeft, erkent, zal daaromtrent een door beide
partijen te ondertekenen schriftelijke verklaring worden opgesteld, waarin de afhandeling van
de reclame wordt vastgelegd.

Artikel 21 Wet persoonsregistratie
PMO zal gegevens van opdrachtgever/cursist opnemen in een geautomatiseerd systeem. De
opdrachtgever/cursist is verplicht aan PMO, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde
informatie te verschaffen. PMO zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Wet persoonsregistratie
in acht nemen.

Artikel 22 Wijziging Algemene voorwaarden
PMO is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij zal de Opdrachtgever ten minste drie
maanden voor de inwerkingtreding van zodanige wijziging hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 23 Aanvullende overeenkomsten
Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op aanvullende overeenkomsten en
vervolgovereenkomsten tussen PMO en de Opdrachtgever.

Artikel 24 Beroep op Algemene voorwaarden
Naast PMO kunnen alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst PMO en de
Opdrachtgever door PMO zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen
25.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2 Een geschil dat tussen PMO en een Opdrachtgever mocht ontstaan en dat tot de competentie
van de arrondissementsrechtbank behoort, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Arnhem.

Download PDF

Klik hier om de algemene leveringsvoorwaaren als PDF-bestand te bekijken of te downloaden.

Contactinformatie

Paard Mens Onderwijs
Onderduikersweg 2A
8346KP de Bult, Steenwijk

06 53367499

 

 

Laatste facebook bericht

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error